Algemene voorwaarden

Brandbrains; gevestigd en kantoorhoudende aan de Hogeweg 33-E, 3814 CC Amersfoort, KvK nr.: 32117003, hier na te noemen als opdrachtnemer, webbouwer, bureau, leverancier van de dienst, verhuurder en of beheerder, enzovoorts, hieronder ook aan te duiden als “Brandbrains”. Alle genoemde bedragen zijn altijd exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden gelden bij elke aanbieding, contract, overeenkomst, rekening, factuur en offerte. Tenzij beide partijen schriftelijk akkoord gaan van de algemene voorwaarden af te wijken.

Artikel 2. Offertes

2.1 Brandbrains is bij een akkoord tussen beide partijen over een offerte verplicht zich met een marge van 20% te houden aan de in de offerte afgesproken individuele prijzen over een periode van maximaal 1 maand na overhandiging.

2.1.1 Het eindbedrag kan worden verhoogd door tussentijdse werkzaamheden die initieel niet geoffreerd waren en dienen dan ook als zodanig vermeld te worden.

2.1.2 Tussentijdse prijsstijgingen zijn uitgesloten en kunnen derhalve toegepast worden.

2.2 Drukfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Brandbrains sluit geen specifieke overeenkomsten af met de opdrachtgever. De opdrachtgever dient geïnformeerd te worden over de Algemene Voorwaarden door Brandbrains. Dit geschiedt via een aanduiding in de elektronische offerte. De opdrachtgever gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, zonder tegenbericht.

Artikel 4. Contract- en overeenkomstduur

4.1 Het contract of de overeenkomst zijn niet gebonden aan een bepaalde tijdsduur, tenzij anders in een afwijkende overeenkomst is aangegeven.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 Beide partijen zijn verplicht elkaars zijn of haar gegevens, werkzaamheden en informatie in geheimhouding te bewaren.

Artikel 6. Opzegging

6.1 Beide partijen hebben het recht om hun samenwerking, contract en/of overeenkomst te eindigen, mits dit schriftelijk en met een reden wordt gedaan.

6.2 Bij opzegging van de samenwerking, contract en/of overeenkomst dienen beide partijen een opzegtermijn van één maand in acht te nemen.

6.3 Kosten van additionele werkzaamheden voortkomende uit een voortijdige opzegging komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 7. Kostenopbouw ontwikkeling

7.1 Brandbrains rekent voor werkzaamheden een vast uurloon van €75,00

7.2 Bij niet tijdige betaling is Brandbrains gerechtigd eventuele producten en/of diensten terug te vorderen, denkende aan de website “offline” te plaatsen of te blokkeren, of eventueel ander conceptueel werk in te trekken.

7.3 Brandbrains en de opdrachtgever starten de werkzaamheden binnen een gezamenlijk samengestelde planning, met een afgesproken deadline voor oplevering.

7.3.1 Bij het overschrijden van de gestelde deadline, te herleiden aan de opdrachtgever door bijvoorbeeld inadequate communicatie alsmede het uitblijven van werk van derden, draagt Brandbrains geen verantwoordelijkheid.

7.4 Binnen de ontwikkeling van webconcepten, alsmede functionerende diensten, wordt een opleveringstijd van een maand in acht genomen. De opdrachtgever staat vrij om gedurende deze periode aanpassingen te overleggen binnen het afgesproken totaalbedrag.

7.5 Online producten (website, webshops, systemen, etc.) worden standaard aangeboden zonder onderhoudspakket, tenzij expliciet anders is vermeld. De klant dient onderhoud apart in abonnementsvorm af te sluiten.

Artikel 8. Betaling

8.1 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de factuur telkens cumulatief met 15% per 21 dagen opgehoogd.

8.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn t.a.v. de opdrachten.

8.3 Eindbedragen op een factuur of offerte worden vermeld exclusief 21% BTW.

8.3.1 Tenzij expliciet anders is vermeld.

8.4 Iedere factuur kent een betalingstermijn van 30 dagen. Op elke factuur wordt de vervaldatum aangegeven. Het openstaande bedrag dient voor deze datum ontvangen te zijn.

8.4.1 De opdrachtgever wordt voor het verstrijken van de betalingstermijn eenmalig herinnerd aan de betaling, alvorens punt 8.4 in werking treedt.

Artikel 9. Eigendom

9.1 Alle gemaakte en ontwikkelde systemen, websites, verder genoemd als eigendommen, zijn in handen van de opdrachtgever, na volledige betaling.

9.1.1 Tenzij in de overeenkomst tussen Brandbrains en opdrachtgever anders is afgesproken.

9.1.2 Dit geldt alsmede voor extern, op eigendom afgesloten hosting of andere diensten. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ligt hiermee ook in handen van de klant, opdrachtgever.

9.2 Brandbrains is gerechtigd haar bedrijfsnaam in subtiele vorm te voeren op online geleverde producten.

9.2.1 Online e-marketing producten uitgezonderd.

9.2.2 Tenzij opdrachtgever en Brandbrains anders hebben afgesproken middels een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 10. Verplichtingen en aansprakelijkheid

10.1 Brandbrains verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Brandbrains bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.

10.2 Brandbrains spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. In geval een overeengekomen termijn door Brandbrains niet kan worden aangehouden, zal Brandbrains de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

10.3 Brandbrains aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Brandbrains is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald, aan Brandbrains, van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

Artikel 11. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

11.1 De klant, opdrachtgever, is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Brandbrains te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.1.1 Indien de klant, opdrachtgever, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, draagt de klant, opdrachtgever, verantwoordelijkheid.

11.2 De klant, opdrachtgever, vrijwaart Brandbrains voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.

11.3 De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als Brandbrains de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in welke andere tekstdrager dan ook, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Brandbrains.

Artikel 12. Wijziging

12.1 Brandbrains behoudt zich het recht te allen tijde de algemene voorwaarden te wijzigen en of te veranderen.

Artikel 13. Communicatie

13.1 Opdrachten, wijzigingen, handelingen en werkzaamheden worden alleen aangenomen en uitgevoerd met schriftelijke bevestiging. Deze bevestiging kan ook per e-mail geschieden.

13.2 Mondelinge (telefonische) communicatie wordt altijd schriftelijk (e-mail) bevestigd.

13.3 De termijn van communicatie tegenover de klant, opdrachtgever, is redelijkerwijs binnen 7 werkdagen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Brandbrains en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.